+90 533 489 79 42 | info@angeassistance.com

Genel Aydınlatma Metni

İşbu Genel Aydınlatma Metni ile, Ange Assistance Servis Hizmetleri Turizm Seyahat Acentesi Limited Şirketi (“Ange Assistance”) (“Şirket”) (“Veri Sorumlusu”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (''Kanun''), (“KVKK") ve Avrupa Birliği İlgili Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“Tüzük”), (“GDPR”) uygun olarak yürüttüğümüz Hasta veya Potansiyel Hasta ve onların yakınları (Refakatçi, Veli, Vasi vb.) ile, tedarikçi yetkililerine (Danışman, Avukat vb.) veya çalışanlarına, hizmet sağlayıcılarına, internet sitesi ziyaretçilerine, ve Şirket’imizle ilişkisi bulunan diğer gerçek kişilere (Referans, Çalışan Yakını, Resmi Kurum Yetkilileri vb.) ilişkin veri işleme faaliyetlerimizle ilgili Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüz yerine getirilmektedir.

Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir. İşbu Genel Aydınlatma Metni’nde veri işleme süreçleri detaylandırılan ve Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikasında (https://www.angeassistance.com/kvkk-politika) alt kategorileri belirtilen Kimlik, İletişim, Lokasyon, Finans, Sağlık, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Sağlık bilgileri kategorilerindeki kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde, ölçülü olarak Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere paralel bir şekilde aşağıdaki amaçlar dahilinde elde edilebilecek ve işlenebilecektir. Şirketimizin veri işleme faaliyetlerini detaylı olarak incelemek isterseniz, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun VERBİS sisteminde https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search bağlantısı ile erişebileceğiniz Sicil Sorgulama bölümünden Veri Sorumlusu Şirketimizin bilgilerini girerek daha detaylı bilgi edilebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinize göre gerekli olması halinde; kimliğinizin teyit edilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, tedavi sürecine ilişkin operasyonların planlanması ve yönetilmesi, gerektiği takdirde reçete kapsamında özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini ve randevuların organize edilmesi ve takibi, erişilen sağlık hizmetine ilişkin tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması, talep/şikayet süreçlerinin takibi, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlaması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, KVKK ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimize telefon yolu ile, posta yolu ile, Şirket adresimizi ziyaret etmeniz suretiyle veya internet sitesi aracılığıyla her türlü mecra üzerinden ulaşmanız halinde, anılan kanallar üzerinden yürütülen her türlü görüşme, yazışma, form doldurma, ibraz edilen fatura, irsaliye, muhtelif belge, sözleşme, test veya muayene sonuçlarının ibrazı aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda elde edilmekte ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde yer alan işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir. Bu işleme şartları ise, (i) kişisel verileri işleme sürecimizin açıkça kanunlarda öngörülmesi, (ii) tarafınızla bir sözleşme ilişkisi kurulması ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilebilmesi adına zaruri durumların meydana gelmesi, (iv) kişisel veri sahibi tarafından doğrudan kişisel verinin paylaşılması, (v) gerekli durumlarda tarafınızdan alınan açık rızanız, (vi) tarafınıza bir hak tesis edilmesi, kullandırılması ya da hakkı korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması, (vii) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği:
Kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın aktarılamaz. Ancak; Kişisel verileriniz, sunulan hizmetin amacı kapsamında veya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuatın gerekli gördüğü hallerde, (i)Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) Veri sahibinin açık rızasının alınmış olması, (iv) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (v) Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (vi) Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (vii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (ix) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılabilir.

Aşağıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde Şirketimizle ilişkinize göre değişmekle birlikte, Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, adli makamlar, infaz mercileri, emniyet birimleri ile, özel sigorta şirketleriyle, yetkili acentelerle, profesyonel danışmanlarla, hizmet tedarikçileriyle, hukuk müşavirleriyle, güvenlik şirketleriyle, bankalarla, Şirket yöneticileriyle, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla sözleşmesel ilişki çerçevesinde hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz veya işbirliği içerisinde olduğumuz yurtiçi/yurt dışı kuruluşlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası
İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacak olup, Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikasında belirtildiği şekilde imha edilecektir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız
İlgili kişi olarak; (i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) İsteği üzerine yapılan düzeltme, silinme veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (ix) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (x) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınızla ilgili veya kişisel verilerinizle ilgili tüm başvurularınızı https://www.angeassistance.com/kvkk-basvuruformu adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak info@angeassistance.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda detayları yer verilen tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

Unvan: Ange Assistance Servis Hizmetleri Turizm Seyahat Acentesi Limited Şirketi
Adres: Ataturk Mh. Atasehir Blv. Gardenya Residance Blok No 7/1 Kat 8 Daire 53 Atasehir/İSTANBUL
Telefon: +90 850 241 72 85
E-posta: info@angeassistance.com
İnternet sitesi : www.angeassistance.com